Giải nghĩa các ký tự NES: 

  • N – Not-for-profit (Không vì lợi nhuận)
  • E – Equity (Công bằng)
  • S – Social interest (Lợi ích cho xã hội)

NES Education là một tổ chức giáo dục được thành lập theo hình thức doanh nghiệp xã hội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, với các giá trị cốt lõi:

  • I – Integrity (Chính trực)
  • I – Independence (Độc lập)
  • I – Impactfulness (Hiệu quả)

 

Tầm nhìn:

Trở thành nhà tổ chức, quản trị và phát triển giáo dục uy tín, tác động hiệu quả, tạo môi trường giáo dục tử tế và hiện đại

Sứ mạng:

  • Nối kết và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và Khu Vực
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các mô hình giáo dục tiên tiến với các giải pháp sáng tạo
  • Lan tỏa các giá trị giáo dục nhân bản, khai phóng và tinh thần canh tân trong hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội

NES TEAM

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.